Tại sao là chúng tôi?

Dây điện thoại Dây điện thoại Dây điện thoại Dây điện thoại Dây điện thoại Dây điện thoại